REGULAMIN WYPOŻYCZALNI MOTORÓWEK BOAT&FUN 

W wypożyczalni motorówek BOAT&FUN Szczecin obowiązuje Regulamin. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ŁODZI MOTOROWYCH BOAT&FUN Szczecin

 

§1 Definicje stosowane w niniejszym Regulaminie 

1.1 Wypożyczalnia - firma BOAT&FUN s.c. zajmująca się wynajmem łodzi i prowadząca działalność pod adresem: Łasztownia, Nabrzeże Starówka, ul. Tadeusza Apolinarego Wendy 8, 70-655 Szczecin

1.2 Najemca - Osoba fizyczna lub firma wynajmująca na określony czas łódź motorowodną na podstawie Umowy najmu lub Zamówienia na wynajęcie łodzi

1.3 Łódź motorowa - łódź z silnikiem Suzuki o mocy 6 kM i/lub łódź motorowa Ancora nr rejestracyjny POL000BQ9 z silnikiem Suzuki DF9,9 (00995F-147187) i/lub łódź motorowa Timone nr rejestracyjny POL000MVT z silnikiem Mercury 10 EFI (1R161119), stanowiąca własność firmy BOAT&FUN s.c., zwana w dalszej części regulaminu łodzią

 

§2 Zasady ogólne działania Wypożyczalni

2.1 Wypożyczalnia czynna jest od maja do września codziennie, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-20:00 oraz w soboty i niedziele oraz dni świąteczne w godzinach 10:00-20:00

2.2 Łódź może zostać wydana Najemcy najpóźniej o godz. 19:00 lub wg ustaleń między stronami.

2.3 Łódź musi zostać zdana przez Najemcę najpóźniej do godz. 20:00 lub wg ustaleń między stronami.

2.4 Rezerwacji łodzi na określony dzień oraz godziny można dokonać telefonicznie lub przez formularz znajdujący się na stronie www.boatandfun.pl lub za pośrednictwem konta na fb

2.5 W każdym wypadku za obowiązującą rezerwację uznaje się wyłącznie rezerwację potwierdzoną Najemcy przez Wypożyczalnię.

2.6 Najemca ma obowiązek stawić się w Wypożyczalni na minimum 15 minut przed zarezerwowaną godziną wypożyczenia łodzi w celu m.in. przejścia krótkiego szkolenia oraz odbioru kamizelki ratunkowej. Nieprzybycie w wyznaczonym czasie będzie traktowane jako rezygnacja z rezerwacji a łódź może zostać wypożyczona innej osobie.

2.7 Wynajęcie łodzi następuje na podstawie podpisanej przez Najemcę Umowy najmu lub Zamówienia na wynajęcie łodzi  z Wypożyczalnią i po wpłaceniu należnej opłaty  zgodnie z obowiązującym cennikiem wraz z kaucją.

2.8 Najemca ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu Wypożyczalni oraz bezwzględnie go przestrzegać, co potwierdza podpisując Umowę najmu z Wypożyczalnią lub Zamówienie na wynajęcie łodzi.  

2.9 Najemca łodzi oraz Osoby upoważnione przez Najemcę do sterowania łodzią muszą spełniać następujące warunki:

- mieć ukończone 18 lat

- potrafić pływać

- nie znajdować się pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających

2.10 Najemca winien okazać się na życzenie Wypożyczalni niezniszczony i aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem.

2.11 Wypożyczalnia może odmówić wynajęcia łodzi bez podania przyczyny.

2.12 Najemca podpisując Umowę najmu lub Zamówienie na wynajęcie łodzi  z Wypożyczalnią potwierdza, że otrzymał łódź w dobrym stanie technicznym wraz z kompletnym sprzętem stanowiącym wyposażenie łodzi. Wyposażenie łodzi zawiera następujący sprzęt:

a. na łodzi z silnikiem Suzuki o mocy 6 kM: 1x zbiornik paliwa; kamizelki ratunkowe w ilości każdorazowo odpowiadającej liczbie członków załogi; 1x gaśnica proszkowa 2kg z manometrem i uchwytem; 1x apteczka; 1x dryfkotwa śr. 50 cm; 1x raca spadochronowa czerwona; 1x rzutka ratunkowa 8mm/30 mb-red; 2x pagaj teleskopowy

b. na łodzi motorowej Ancora nr rejestracyjny POL000BQ9 z silnikiem Suzuki DF9,9 lub łodzi motorowej Timone nr rejestracyjny POL000MVT z silnikiem Mercury 10 EFI: 1x zbiornik paliwa; kamizelki ratunkowe w ilości każdorazowo odpowiadającej liczbie członków załogi; 1x gaśnica proszkowa 2kg z manometrem i uchwytem; 1x apteczka; 1x kotwica składana 2,5kg; 3x raca spadochronowa czerwona; 1x rzutka ratunkowa 8mm/30 mb-red; 2x pagaj teleskopowy z bosakiem

2.13 Doprowadzenie przez Najemcę lub członków załogi do kolizji i wyrządzenia szkód innym jednostkom pływającym związane jest z odpowiedzialnością karną i cywilną.

 

§3 Cennik Wypożyczalni

3.1 Opłata za wynajmowaną łódź wynosi zgodnie z cennikiem:

GODZINY PŁYWANIA

CENNIK

1 godzina na łodzi z silnikiem Suzuki 6kM


100,00 zł/ h lub 120 zł/h*

*w zależności od terminu wynajmu

1 godzina na łodzi Ancora z silnikiem SUZUKI DF9,9 lub łodzi Timone z silnikiem MERCURY 10 EFI170,00 zł/ h lub 200 zł/h*

*w zależności od terminu wynajmu

 

3.2 Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w cenniku.

3.3 Opłata pobierana jest przez Wypożyczalnię od Najemcy przed wydaniem łodzi lub wg ustaleń między stronami.

3.4 W przypadku przekroczenia przez Najemcę opłaconego czasu, pobrana zostanie dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą godzinę spóźnienia.

3.5 Najemca może przedłużyć czas wynajmu łodzi po konsultacji z Wypożyczalnią osobiście lub pod nr tel. 515 454 225. Wypożyczalnia może odmówić przedłużenia czasu wynajmu, jeśli koliduje to z inną rezerwacją lub występują inne przeciwwskazania.  

3.6 Wypożyczalnia pobiera od Najemcy przed wydaniem łodzi kaucję w wysokości 100 zł lub 200 zł lub wg ustaleń między stronami.

3.7 Zwrot kaucji następuje po zdaniu przez Najemcę łodzi w stanie nienaruszonym oraz z kompletnym sprzętem, stanowiącym wyposażenie łodzi. W przypadku zaginięcia, uszkodzenia lub zniszczenia łodzi lub wyposażenia, zwrot kaucji uzależniony jest od wniesienia przez Najemcę na rzecz Wypożyczalni opłaty z tytułu poniesionych strat przez Wypożyczalnię.

3.8 Wypożyczalnia może potrącić z kaucji kwotę wynikającą z dodatkowej opłaty opisanej w §3 pkt 3.4

3.9 Opłaty stałe za zagubiony lub zniszczony sprzęt stanowiący wyposażenie łodzi:

- kamizelka ratunkowa/ szt. - 250 zł brutto

- gaśnica proszkowa 2kg z manometrem i uchwytem/ szt. – 120 zł brutto

- apteczka/ szt. – 60 zł brutto

- dryfkotwa śr. 50 cm/ szt. – 100 zł brutto 

- kotwica składana 2,5kg – 100 zł brutto

- raca spadochronowa czerwona/ szt. – 250 zł brutto

- rzutka ratunkowa 8mm/30 mb-red/ szt. – 200 zł brutto

- pagaj teleskopowy/ szt. – 120 zł brutto

3.10 W przypadku szkód mienia o dużej wartości, wyceny kosztów naprawy dokona rzeczoznawca powołany przez Wypożyczalnię na koszt Najemcy a kwota i termin płatności zostaną ustalone indywidualnie. Najemca zobowiązuje się do podpisania Oświadczenia o uznaniu szkody natychmiast po stwierdzeniu tej szkody przez Wypożyczalnię. 

 

§4 Zasady bezpieczeństwa

4.1 Minimalna ilość Osób przebywających na łodzi to 1 Osoba, maksymalna ilość to 4 Osoby na łodzi z silnikiem Suzuki 6kM oraz 6 Osób na łodzi Ancora z silnikiem Suzuki DF9,9 lub łodzi Timone z silnikiem Mercury 10 EFI

4.2 Minimalna masa ciała Osoby przebywającej na łodzi powinna wynosić 10kg

4.3 Zabrania się pływania łodzią w odległości bliższej niż 4 m od nabrzeży.

4.4 Podczas przepływania pod mostami należy płynąć wyłącznie pod środkowym przęsłem w bezpiecznej odległości od filarów podtrzymujących most.

4.5 W miejscach oznaczonych bojami należy płynąć szlakiem wodnym pomiędzy nimi.

4.6 Na szlakach wodnych obowiązuje ruch prawostronny.

4.7 Jednostki mniejsze ustępują zawsze pierwszeństwa jednostkom od nich większym.

4.8 Na pokład nie zabiera się przedmiotów o znacznych gabarytach mogących utrudnić żeglugę.

 

§5 Obowiązki Najemcy oraz członków załogi łodzi:

5.1 Najemca oraz Osoby będące członkami załogi łodzi zobowiązują się do:

- korzystania z łodzi oraz sprzętu stanowiącego jej wyposażenie zgodnie z przeznaczeniem i parametrami technicznymi;

- nie dokonywania jakichkolwiek napraw sprzętu;

- dbania o bezpieczeństwo Osób przebywających na łodzi oraz swoje własne;

- przebywania na łodzi w kamizelkach ratunkowych;

- nie spożywania alkoholu ani środków odurzających na łodzi oraz nie palenia papierosów;

- pokrycia całkowitych kosztów związanych z holowaniem przez policję lub WOPR wynikłego z winy Najemcy;

- nie skakania do wody z łodzi;

- nie cumowania łodzi w miejscach do tego nieprzeznaczonych;

- nie pozostawiania łodzi w innym miejscu niż w Wypożyczalni BOAT&FUN przy Nabrzeżu Starówka, Łasztownia, Port Szczecin;

- nie odstępowania wypożyczonego sprzętu wraz ze sprzętem stanowiącym wyposażenie osobom trzecim;

- przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi;

- do stosowania się do poleceń pracowników Wypożyczalni;

- w przypadku stwierdzenia uszkodzenia łodzi w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu Osób przebywających na pokładzie lub w innej sytuacji stanowiącej zagrożenie bezpieczeństwa w tym gwałtownego pogorszenia warunków pogodowych, do niezwłocznego powiadomienia WOPR dzwoniąc pod nr tel. 984 lub 601 100 100 oraz do skontaktowania się z Wypożyczalnią dzwoniąc pod nr tel. 515 454 225

 

§6 Obowiązki Wypożyczalni

6.1 Wypożyczalnia zobowiązuje się do:

- wyposażenia Najemcy oraz członków załogi w kamizelki ratunkowe;

- wypożyczenia łodzi w pełni sprawnej technicznie wraz z kompletnym sprzętem, stanowiącym wyposażenie łodzi oraz zatankowanej stosownie do czasu użytkowania określonego w Umowie najmu lub Zamówieniu na wynajęcie łodzi;  

- przeszkolenia Najemcy oraz członków załogi przed wejściem na łódź z zasad jej użytkowania oraz zaznajomienia z podstawowymi przepisami obowiązującymi podczas uprawniania żeglugi;

- jeżeli do 2 godzin od deklarowanego czasu zwrotu łodzi Najemca nie dokona jej zwrotu wraz ze sprzętem stanowiącym wyposażenie, Wypożyczalnia potraktuje to jako kradzież i zgłosi policji.

 

§7 Zasady zwrotu łodzi

7.1 Wypożyczalnia odbierając łódź od Najemcy dokona sprawdzenia jej stanu technicznego oraz sprawdzenia kompletności i stanu technicznego sprzętu stanowiącego wyposażenie łodzi.

7.2 Najemca powinien poinformować Wypożyczalnię o ewentualnych zaistniałych incydentach w tym w szczególności: o kolizjach z innymi jednostkami pływającymi, wywróceniu czy uszkodzeniu łodzi oraz o stwierdzonej nieszczelności bądź nieprawidłowej pracy silnika.

7.3 W przypadku zagubienia, uszkodzenia bądź kradzieży wynajętej łodzi lub sprzętu stanowiącego jej wyposażenie, Najemca jest zobowiązany do poniesienia kosztów naprawienia szkody wg wyceny przedstawionej przez Wypożyczalnię:

- do kwoty 500 zł płatne na miejscu w chwili zdawania łodzi;

- powyżej 500 zł zostanie spisane Oświadczenie między Najemcą a Wypożyczalnią a zawarta w nim kwota zostanie opłacona przez Najemcę najpóźniej do 3 dni roboczych od daty sporządzenia Oświadczenia na konto bankowe wskazane przez Wypożyczalnię;

- w przypadku szkód mienia o dużej wartości, wyceny kosztów naprawy dokona rzeczoznawca powołany przez Wypożyczalnię na koszt Najemcy a kwota i termin płatności zostaną ustalone indywidualnie. Najemca zobowiązuje się do podpisania Oświadczenia o uznaniu szkody natychmiast po stwierdzeniu tej szkody przez Wypożyczalnię.

 

§8 RODO

8.1 Dane osobowe Najemcy przetwarzane są przez Wypożyczalnię na podstawie i zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” w celu:

- świadczenia usług w tym zawarcia i wykonania umów wypożyczenia łodzi;

- archiwizacji;

- udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski;

- prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;

8.2 Administratorem danych osobowych Najemcy jest firma BOAT&FUN s.c. z siedzibą w Przecław 96A/11 72-005 Przecław, NIP: 8513257375

8.3 W sprawie ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: kontakt@boatandfun.pl

8.4 Administrator może przekazywać dane osobowe Najemcy podmiotom współpracującym w tym firmom księgowym oraz operatorom usług informatycznych.

8.5 Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, Najemca posiada prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody.

8.6 Najemca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

8.7 Okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od celu, w jakim dane są przetwarzane w tym wykonania umowy oraz okazania dokumentacji organom Administracji i Kontroli Skarbowej.

8.8 Najemca ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

 

§9 Postanowienia końcowe

9.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

9.2 Ewentualne spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby firmy będącej Wypożyczalnią.