UMOWA NAJMU MOTORÓWKI
BEZ PATENTU

UMOWA NAJMU ŁODZI W WYPOŻYCZALNI BOAT&FUN Szczecin


Umowa najmu zawarta w dniu ............................... w Szczecinie pomiędzy:

 

Firmą BOAT&FUN s.c. z siedzibą w Przecław 96A/11, 72-005 Przecław NIP: 8513257375 REGON: 388275957, zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym

a

Panem/Panią ……………………………………………………………………………………………………………………. 

legitymującym się dokumentem tożsamości ……………………………………………… seria/numer………………………………..PESEL............................................................., zamieszkałym pod adresem: ………………………………………………………………..........

tel. kontaktowy ......................................... zwanym w dalszej części umowy Najemcą 

§1 Przedmiotem najmu jest łódź motorowa Ancora nr rejestracyjny POL000BQ9 z silnikiem Marine Suzuki DF DF9,9 (00995F-147187) wraz ze sprzętem stanowiącym wyposażenie łodzi: 1x zbiornik paliwa, kamizelki ratunkowe w ilości każdorazowo odpowiadającej liczbie członków załogi, 1x gaśnica proszkowa 2kg z manometrem i uchwytem; 1x apteczka; 1x kotwica składana 2,5kg; 3x raca spadochronowa czerwona, 1x rzutka ratunkowa 8mm/30 mb-red, 2x pagaj teleskopowy z bosakiem 

§2 Łódź będzie użytkowana przez Najemcę w dniu……………………………………… w godzinach ……………………………………….. 

§3 Z tytułu najmu łodzi Najemca ponosi opłatę w wysokości …………………… zł Opłata zostaje pobrana przed wydaniem łodzi. 

§4 W przypadku przekroczenia przez Najemcę opłaconego czasu, pobrana zostanie dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą godzinę spóźnienia zgodzie z cennikiem obowiązującym w Wypożyczalni BOAT&FUN.

§5 Wynajmujący pobiera od Najemcy przed wydaniem łodzi kaucję w wysokości 200 zł. Zwrot kaucji następuje po zdaniu przez Najemcę łodzi w stanie nienaruszonym oraz z kompletnym sprzętem, stanowiącym wyposażenie łodzi.     W przypadku zaginięcia, uszkodzenia lub zniszczenia łodzi lub wyposażenia, zwrot kaucji uzależniony jest od wniesienia przez Najemcę opłaty z tytułu poniesionych strat przez Wypożyczającego.

§6 Najemca potwierdza, że otrzymał łódź w dobrym stanie technicznym wraz z kompletnym sprzętem stanowiącym wyposażenie łodzi.

§7 Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody, zarówno u Najemcy, jak i członków załogi przebywających na pokładzie łodzi do których doszło w czasie użytkowania łodzi w tym utratę zdrowia lub śmierć. Doprowadzenie przez Najemcę lub członków załogi do kolizji i wyrządzenia szkód innym jednostkom pływającym związane jest z odpowiedzialnością karną i cywilną.

§8 W przypadku stwierdzenia uszkodzenia łodzi w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu Osób przebywających na pokładzie lub w innej sytuacji stanowiącej zagrożenie bezpieczeństwa w tym gwałtownego pogorszenia warunków pogodowych, Najemca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia WOPR dzwoniąc pod nr tel. 984 lub 601 100 100 oraz do skontaktowania się z Wynajmującym dzwoniąc pod nr tel. 515 454 225

§9 Najemca zobowiązuje się do:

- korzystania z łodzi oraz sprzętu stanowiącego jej wyposażenie zgodnie z przeznaczeniem i parametrami technicznymi w tym przebywania na łodzi od 1 Osoby do maksymalnie 6 Osób, gdzie masa ciała członka załogi powinna wynosić minimalnie 10 kg;

- nie dokonywania jakichkolwiek napraw sprzętu;

- dbania o bezpieczeństwo Osób przebywających na łodzi oraz swoje własne;

- przebywania na łodzi w kamizelkach ratunkowych;

- nie spożywania alkoholu ani środków odurzających na łodzi oraz nie palenia papierosów;

- pokrycia całkowitych kosztów związanych z holowaniem przez policję lub WOPR wynikłego z winy Najemcy;

- nie skakania do wody z łodzi;

- nie cumowania łodzi w miejscach do tego nieprzeznaczonych;

- nie pozostawiania łodzi w innym miejscu niż w Wypożyczalni BOAT&FUN przy Nabrzeżu Starówka, Łasztownia, Port Szczecin;

- nie odstępowania wynajętej łodzi wraz ze sprzętem stanowiącym wyposażenie osobom trzecim;

- przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi;

- do stosowania się do poleceń pracowników Wypożyczalni;

§10 Wynajmujący odbierając łódź od Najemcy dokona sprawdzenia jej stanu technicznego oraz sprawdzenia kompletności i stanu technicznego sprzętu stanowiącego wyposażenie łodzi. Najemca powinien poinformować Wynajmującego o ewentualnych zaistniałych incydentach w tym w szczególności: o kolizjach z innymi jednostkami pływającymi, wywróceniu czy uszkodzeniu łodzi oraz o stwierdzonej nieszczelności bądź nieprawidłowej pracy silnika.

§11 W przypadku zagubienia, uszkodzenia bądź kradzieży wypożyczonej łodzi lub sprzętu stanowiącego jej wyposażenie, Najemca jest zobowiązany do poniesienia kosztów naprawienia szkody wg wyceny przedstawionej przez Wynajmującego:

- do kwoty 500 zł płatne na miejscu w chwili zdawania łodzi;

- powyżej 500 zł zostanie spisane Oświadczenie między Najemcą a Wynajmującym a zawarta w nim kwota zostanie opłacona przez Najemcę najpóźniej do 3 dni roboczych od daty sporządzenia Oświadczenia na konto bankowe wskazane przez Wynajmującego;

- w przypadku szkód mienia o dużej wartości, wyceny kosztów naprawy dokona rzeczoznawca powołany przez Wynajmującego na koszt Najemcy a kwota i termin płatności zostaną ustalone indywidualnie. Najemca zobowiązuje się do podpisania Oświadczenia o uznaniu szkody natychmiast po stwierdzeniu tej szkody przez Wynajmującego.

§12 Jeżeli do 2 godzin od deklarowanego czasu zwrotu łodzi Najemca nie dokona jej zwrotu wraz ze sprzętem stanowiącym wyposażenie, Wynajmujący potraktuje to jako kradzież i zgłosi policji.

§13 Najemca przyjmuje do wiadomości, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową najmu, obowiązuje Regulamin Wypożyczalni łodzi motorowych BOAT&FUN umieszczony do wglądu na terenie Wypożyczalni i stanowiący integralną część Umowy oraz zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Podpisując Umowę najmu Najemca zaświadcza, że zapoznał się z Regulaminem.

 §14 Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie Wypożyczalni łodzi motorowych BOAT&FUN.

Podpis Wynajmującego                                                                                      Podpis Najemcy