UMOWA NAJMU MOTORÓWKI
Z PATENTEM

Szczecin, …………………………………

 

UMOWA NAJMU JACHTU MOTOROWEGO

 

Umowa zostaje zawarta pomiędzy: 

BOAT&FUN s.c. z siedzibą w 72-005Przecław, Przecław 96A/11 NIP: 8513257375,REGON: 388275957,  zwaną dalej BOAT&FUN

a

Imię i nazwisko....................., adres zamieszkania…………..................., seria/nr dowodu osobistego lub paszportu……………….............…, PESEL…………….., nr patentu....................…, tel. kontaktowy…….............…,zwanym dalej NAJEMCĄ.  

 

§1 Postanowienia ogólne

BOAT&FUN s.c. oświadcza, że na mocy zawartej Umowy pośrednictwa czarter jachtu z Właścicielem jachtu motorowego ……………….zwanego dalej jachtem, jest uprawniona w imieniu własnym lecz na rzecz Właściciela jachtu do zawierania Umowy najmu jachtu z NAJEMCĄ oraz egzekwowania zapisów tej umowy w tym pobierania należnych opłat i dokonywania rozliczeń pieniężnych.  

 

§2 Zasady najmu jachtu oraz warunki płatności

1.Przedmiotem umowy najmu jest jacht motorowy …………………………… wraz z silnikiem zaburtowym Parsun, nr serii …………………………………………... oraz wyposażeniem. Właścicielem jachtu jest Optimum Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Gostchorze 54, 66-600 Krosno Odrzańskie, NIP: 9261672571 W okresie najmu jacht będzie eksploatowany na obszarze………………………………………………

2.Opłata za najem jachtu wynosi……………...........................................……………… (słownie:…………………………………………………………….) i zostanie uregulowana przez NAJEMCĘ w dwóch ratach w terminie i w kwocie, jak poniżej:

- zadatek w wysokości 50% wartości rezerwacji, opłacony do 3 dni po potwierdzeniu rezerwacji. Wpłaty zadatku należy dokonać przelewem na numer konta bankowego należącego do BOAT&FUN: 13 2490 0005 0000 4530 3119 0101;

- pozostałą kwotę należności wynikającą z najmu, NAJEMCA wpłaca BOAT&FUN gotówką w dniu wydania jachtu lub przelewem na numer konta bankowego należącego do BOAT&FUN. Przelewu należy dokonać w terminie gwarantującym jego zaksięgowanie przez bank do dnia wydania jachtu. 

Ponadto NAJEMCA przed wydaniem jachtu wpłaca BOAT&FUN gotówką kaucję w wysokości 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych, 00/100)

3.Kaucja zwracana jest NAJEMCY po zakończenia najmu, wyłącznie w przypadku zdania jachtu w stanie nie odbiegającym od stanu jachtu w momencie jego wydania oraz w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy.  

4.NAJEMCA przyjmuje do wiadomości, że kaucja zostaje w całości zatrzymana w przypadku wyrządzenia szkody w przedmiocie najmu i z winy NAJEMCY w tym: awaria jachtu, wypadek jachtu, zatopienie jachtu, kradzież jachtu, kolizja jachtu z inną jednostką, przekazania steru jachtu osobie nieposiadającej uprawnień, kierowanie jachtem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, szkoda powstała wskutek umyślnego działania Najemcy.

Kaucja stanowi zabezpieczenie pokrycia kosztów naprawy zaistniałej szkody, wyłączonych z wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela jachtu.

Z kaucji zostają również pokryte straty finansowe wyrządzone przez NAJEMCĘ, związane z wyłączeniem jachtu z użytku na czas usunięcia powstałej szkody lub kradzieży.

5.Rozliczenie zatrzymanej kaucji z NAJEMCĄ następuje po usunięciu szkody i przywróceniu jachtu do użytku.

6. W przypadku rezygnacji przez NAJEMCĘ z najmu jachtu po wpłacie zadatku, wpłacony przez NAJEMCĘ zadatek nie podlega zwrotowi.  

7.Niniejsza umowa nabiera mocy po podpisaniu przez obie strony i terminowej wpłacie całkowitej kwoty wynikającej z opłaty najmu wraz z kaucją. 

8.BOAT&FUN zastrzega, że jacht będzie wydany wyłącznie osobie pełnoletniej, pozostającej w stanie trzeźwości oraz nie będącej pod wpływem środków odurzających, legitymującej się ważnym dowodem osobistym lub paszportem i za okazaniem patentu uprawniającego do sterowania jednostką. 

9.Termin wydania jachtu może zostać przesunięty na inną godzinę lub dzień niż wynikające z uprzednio dokonanej przez NAJEMCĘ rezerwacji w sytuacji, gdy zaistnieją warunki atmosferyczne stwarzające niebezpieczeństwo dla żeglugi lub z powodu niemożliwej do usunięcia awarii jachtu. BOAT&FUN wskaże NAJEMCY nowy termin czarteru. W opisanej powyżej sytuacji BOAT&FUN nie ma obowiązku zwrotu zadatku NAJEMCY. 

10.Wydanie jachtu następuje w dniu .............................…………………………….od godziny……………………..............................

NAJEMCA zobowiązuje się zwrócić jacht BOAT&FUN w dniu …………………….. do godziny…………….. Miejscem przekazania i odbioru jachtu jest przystań BOAT&FUN na Nabrzeżu Starówka na Łasztowni w Szczecinie, pomost betonowy nr 2 

11.BOAT&FUN zobowiązuje się przekazać NAJEMCY jacht sprawny, czysty, zatankowany oraz z pełnym wyposażeniem. Wydanie jachtu odbywa się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z dokumentacją zdjęciową, która zostaje udostępniona NAJEMCY na podany przez Niego nr tel. lub adres mailowy………………………

12. NAJEMCA zobowiązany jest do zwrotu jachtu w stanie nie odbiegającym od stanu w momencie wydania jachtu w tym z zatankowanym do pełna zbiornikiem paliwa o pojemności 42 litry. Zwrot jachtu odbywa się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

13.W przypadku zdania z jachtu z pustym lub nieuzupełnionym całkowicie zbiornikiem paliwa, BOAT&FUN rozliczy różnicę w paliwie potrącając należną kwotę z kaucji oraz doliczy dodatkowo 250 zł tytułem usługi tankowania. 

14.NAJEMCA przy rejsach powyżej 8 godzin ponosi obowiązkową opłatę z tytułu standardowego sprzątania w wysokości 100 zł W przypadku zdania jachtu w stanie mocno zabrudzonym, opłata z tytułu sprzątania zostaje zwiększona do 200 zł bez względu na czas najmu. Opłata standardowa pobierana jest przed rozpoczęciem czarteru, a opłata dodatkowa przy zdawaniu jachtu.  

§3 Odpowiedzialność Najemcy 

1.NAJEMCA zobowiązany jest do zwrotu jachtu w terminie określonym w §2 pkt. 10.  Rejs należy planować tak, aby nieprzewidziane okoliczności nie wpłynęły na powrotu jachtu w terminie. Kara umowna za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia wynosi 200 zł. NAJEMCA ma obowiązek powiadomić BOAT&FUN o wystąpieniu opóźnienia, dzwoniąc na numer tel. 515 454 225

Brak zdania jachtu po 3 godzinach od deklarowanego przez NAJEMCĘ terminu oraz nie informowaniu o zaistniałym opóźnieniu BOAT&FUN, skutkuje bezzwłocznym powiadomieniem przez BOAT&FUN o tym fakcie policji. 

2.NAJEMCA będzie dowodził jachtem, zgodnie z obowiązującymi przepisami i dobrą praktyką starając się uniknąć awarii, kolizji i wypadków oraz w stanie trzeźwości i nie będąc pod wpływem środków odurzających. NAJEMCA nie ma prawa przekazania steru jachtu innym osobom. W przypadku zaistnienia sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu NAJEMCY i tym samym uniemożliwiających dalsze kierowanie jachtem, NAJEMCA powinien bezzwłocznie zawezwać służby ratunkowe dzwoniąc pod numer 984 i/lub numer 112. 

3.NAJEMCA w okresie trwania umowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za jacht, silnik oraz wyposażenie określone w protokole zdawczo-odbiorczym i jest zobowiązany do pokrycia kwot odpowiadających wartości naprawy szkód wyrządzonych w przedmiocie najmu a wyłączonych z wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela jachtu. 

4.W przypadku wystąpienia awarii, NAJEMCA powinien natychmiast powiadomić o zaistniałym fakcie BOAT&FUN dzwoniąc na numer tel. 515 454 225, a jakiekolwiek działania naprawcze są możliwe wyłącznie za wiedzą i zgodą BOAT&FUN. Jeśli awaria powstała z winy NAJEMCY, interwencja serwisowa w tym koszty naprawy, części i dojazdu zostaną w całości pokryte przez NAJEMCĘ w pierwszej kolejności poprzez potrącenie ich z kaucji.   

5.W wypadku zdarzeń losowych takich, jak: wywrócenie, uszkodzenie jachtu czy jego zatopienie oraz gdy występuje zagrożenie zdrowia lub życia członków załogi, NAJEMCA ma obowiązek w pierwszej kolejności pilnie zawiadomić WOPR dzwoniąc pod numer 984 i lub wzywając pomoc dzwoniąc pod numer 112 lub numer 601 100 100. Następnie NAJEMCA powinien niezwłocznie powiadomić o zaistniałych okolicznościach BOAT&FUN dzwoniąc pod numer tel. 515 454 225.  

6.Czas przestoju, powstały przez awarię i/ lub szkody, za które odpowiedzialny jest NAJEMCĘ, nie wymaga płatności żadnych świadczeń wyrównawczych bądź świadczeń zastępczych ze strony BOAT&FUN oraz nie są zwracane koszty najmu. Koszty powstałe z tytułu holowania oraz pracy służb ratunkowych w tym WOPR zawezwanych przez NAJEMCĘ są przez niego pokrywane. 

7. NAJEMCA ma obowiązek przerwać rejs i natychmiast zacumować jacht w miejscu do tego przeznaczonym w przypadku gwałtownego pogorszenia się warunków pogodowych. NAJEMCA przyjmuje do wiadomości, że wyjście z portu oraz żegluga jachtem jest możliwa przy sile wiatru do 6 stopni w skali Beauforta oraz wysokości fali powyżej 2 metrów. 

§4 Likwidacja szkód 

1.NAJEMCA zobowiązany jest pokryć kwoty odpowiadające wartości naprawy szkody wyłączone z wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela jachtu a wynikające z uszkodzeń jachtu i jego wyposażenia oraz braków w wyposażeniu powstałych w okresie najmu jachtu na podstawie wyceny sporządzonej przez Właściciela jachtu. Szkody i straty rozliczane będą w pierwszej kolejności z kaucji a jeżeli ją przewyższają, Właściciel jachtu zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszych kwot od NAJEMCY. 

2.W przypadku powstania szkody związanej z jachtem, NAJEMCA ma obowiązek przeprowadzić niezbędne czynności mające na celu zabezpieczenie możliwości dochodzenia wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej właściwej dla jachtu w tym sporządzić protokół wypadku. W przypadku nie sporządzenia protokołu wypadku lub odrzucenia wniosku o odszkodowanie przez firmę ubezpieczeniową, pełną odpowiedzialność finansową za szkody ponosi NAJEMCA.  

3.BOAT&FUN oraz Właściciel jachtu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody, powstałe wśród członków załogi jachtu w czasie je go użytkowania w tym utratę zdrowia lub śmierć. NAJEMCA zrzeka się wszelkich roszczeń wobec BOAT&FUN oraz Właściciela jachtu z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń przez członków załogi.  

4.Doprowadzenie przez NAJEMCĘ lub członków załogi do kolizji i wyrządzenia szkód innym jednostkom pływającym związane jest z odpowiedzialnością karną i cywilną. NAJEMCA może we własnym zakresie ubezpieczyć siebie oraz pozostałych członków załogi na rzecz spowodowanych szkód. W przypadku kolizji, NAJEMCA winien sporządzić protokół kolizji, który powinien zawierać obowiązkowo: dane sprawcy kolizji; dane jednostek biorących udział w kolizji; okoliczności kolizji (czas, miejsce, przebieg); stwierdzenie z czyjej winy doszło do kolizji oraz informację, do jakich doszło uszkodzeń; dane dotyczące polisy ubezpieczeniowej sprawcy kolizji; dane ewentualnych świadków; czytelne podpisy uczestników kolizji. W przypadku nie sporządzenia protokołu kolizji lub odrzucenia wniosku o odszkodowanie przez firmę ubezpieczeniową, pełną odpowiedzialność finansową za szkody ponosi NAJEMCA.   

5.W przypadku kradzieży jachtu i/lub jego wyposażenia w tym silnika zaburtowego, NAJEMCA ma obowiązek w pierwszej kolejności pilnie zawiadomić policję dzwoniąc pod numer 997. Następnie NAJEMCA powinien niezwłocznie powiadomić o zaistniałych okolicznościach BOAT&FUN dzwoniąc pod numer tel. 515 454 225 NAJEMCA odpowiada finansowo za zaistniałą kradzież, jeśli nie zostanie ona pokryta przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej jachtu. 

§5 Inne 

1.NAJEMCA przyjmuje do wiadomości, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.NAJEMCA wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zawarcia i wykonania umowy. Administratorem danych osobowych jest firma BOAT&FUN s.c. z siedzibą w Przecław 96A/11 72-005 Przecław, NIP: 8513257375 W sprawie ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: kontakt@boatandfun.pl Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym w tym Właścicielowi jachtu, firmom księgowym oraz operatorom usług informatycznych. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, NAJEMCA posiada prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody. NAJEMCA ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od celu, w jakim dane są przetwarzane w tym wykonania umowy oraz okazania dokumentacji organom Administracji i Kontroli Skarbowej. NAJEMCA ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

3.NAJEMCA oświadcza, że zapoznał się z zapisami niniejszej umowy, akceptuje jej treść i potwierdza prawdziwość swoich danym osobowych własnoręcznym podpisem. 

4.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla BOAT&FUN i NAJEMCY. 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY JACHTU

Wyposażenie jachtu:

Kamizelki ratunkowe 4 szt., kotwica 3,2 kg z liną 1 szt., odbijacze 4 szt., cuma 6m 2 sztuki, radar (reflektor radarowy) 1 szt., pagaj z bosakiem 1 szt., koło ratunkowe z liną 30m 1 komplet, apteczka 1 szt., komplet materaców tapicerowanych, gaśnica 2 kg, zrywka wraz z kompletem kluczy do kabiny (1 klucz do kabiny, 1 klucz do stacyjki).

 

STAN JACHTU PRZY WYDANIU

STAN JACHTU PRZY ZWROCIE

Uwagi:………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Data i godzina wydania jachtu:

………………………………………………………………………….

Uwagi:……………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Data i godzina zwrotu jachtu:

………………………………………………………………………….

 

BOAT&FUN s.c. 

NAJEMCA